Política de privacitat

IMPORTANT: li convidem al fet que llegeixi detingudament aquesta Declaració de Privadesa per conèixer per què recopilem les seves dades personals i com són processaments aquests dades per Pol Viatges, S.L., Sant Elies, 11-19, Despatx 92, 08006, Barcelona.
Aquesta política està subjecta a canvis pel que és convenient consultar-la cada vegada que Ud decideixi visitar-nos.

ÀMBIT

Aquesta declaració de privadesa en línia de Pol Viatges, S.L., és pública i accessible a tots els usuaris i clients de Pol Viatges, S.L., i s’aplica a tots els llocs web de Pol Viatges, S.L. sent www.polviatges.com el lloc o domini principal.
També s’aplica a aquells documents o missatges emesos per Pol Viatges, S.L. que enllacen a aquesta política o declaració de privadesa o, si escau, indiquen que s’accedeixi a ella perquè Un. conegui l’ús que fa Pol Viatges, S.L. de les seves dades personals.
A continuació, li informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Pol Viatges, S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.
Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Pol Viatges, S.L., com a Responsable del Tractament, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Perquè Vostè pugui rebre informació i, si escau, poder reservar o usar els productes i serveis que Pol Viatges, S.L. ofereix a través dels llocs de Pol Viatges, S.L., és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.
Li recordem que és haver de de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a Pol Viatges, S.L., i que hagués registrat els nostres llocs, per procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.
Per millorar els serveis que li oferim, és possible que en finalitzar el servei que li prestem, rebi una enquesta de satisfacció. En ella se li demanarà una valoració dels serveis rebuts i un breu comentari sobre l’experiència viscuda.
Recopilem la seva informació personal per diversos motius:
• Atendre sol·licituds de serveis
• Realització dels serveis
• Confecció de pressupostos
• Enviar-li missatges d’estat dels serveis en curs
• Envio de promocions que considerem interessants per als nostres clients
• Enquestes de qualitat i de satisfacció per a la millora dels serveis que realitza Pol Viatges, S.L.
• Emplenament de la documentació necessària per al procés de qualsevol incident cobert per a la seva companyia asseguradora
A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com l’ús de cookies.
Podrà revocar aquest consentiment a qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats en el capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

MANERES DE RECOLLIDA

Pol Viatges, S.L. recull dades personals a través de diversos canals: en el lloc web www.polviatges.com; al centre d’atenció telefònica de Pol Viatges, S.L.; als mateixos centres físics de Pol Viatges, S.L., a l’hora de sol·licitar un pressupost o un servei; a la pàgina de Pol Viatges, S.l.en Facebook.
En tot cas i sempre que sigui aplicable li donarem l’opció de negar-se al fet que usem les seves dades amb finalitats d’enviaments o comunicacions publicitàries.

COMUNICACIÓ A TERCERS

Per a la gestió i empleno de l’objecte del contracte, pot resultar necessari (i obligatori per a la prestació del servei), que les seves dades (inclosa informació sobre al·lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc.), hagin de ser comunicats a proveïdors tals com a companyies aèries, navilieres, hotels i altres proveïdors de serveis, els quals estaran obligats a utilitzar les dades, única i exclusivament, per donar compliment a fi del contracte.
Aquests proveïdors, depenent del país de destinació del seu viatge, podran estar situats en països pels quals sigui necessari realitzar una transferència internacional de dada incloent, si fos el cas, aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a l’exigida per la UE, considerant-se per tant una transferència internacional de dades autoritzada expressament per l’interessat.
De la mateixa manera i conforme a la Legislació Federal d’Estats Units d’Amèrica, les seves dades personals seran accessibles al Departament de Duanes dels Estats Units en cas que contracti un vol que tingui origen, destinació o escala en aquest país.
Ens autoritza a la comunicació de les dades com a Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb les quals treballa Pol Viatges, S.L. únicament als efectes de gestionar les transferències, cobraments i pagaments al fet que doni lloc la relació comercial i l’ús dels nostres serveis.
Finalment, Vostè ens autoritza al fet que puguem enviar la informació necessària per al procés de qualsevol incident cobert per a la seva companyia asseguradora i que aquesta pugui requerir.
En cas que Vostè adquireixi passatges de ferri a través de les nostres webs, les seves dades seran tractades directament per Balearia, quedant subjectes a les condicions de privadesa d’aquesta.

TRACTAMENTS I USOS

Vostè podrà revocar a tot moment l’autorització que hagi atorgat a fi de permetre que les seves dades siguin utilitzades d’una manera específica. Aquesta revocació d’autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.
Les dades personals, així com els relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).
Les dades relatives a la facturació del servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per Pol Viatges, S.L. (5 anys + l’any en curs).
Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:
• D’accés per conèixer què dades conservem i tractem.
• De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

Servei de Qualitat.

Per complir amb els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris para, així, poder millorar els nostres serveis.
Aquestes enquestes s’efectuen per mitjans electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l’enquesta) i en elles no es recull cap dada personal addicional als quals Vostè ens hagi proporcionat prèviament.
En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilats amb la finalitat d’enviar-li l’enquesta de qualitat únicament seran utilitzats si vostè ens atorga el seu consentiment explícit.
Les dades personals referents a aquest tractament seran conservats per a això durant 3 mesos.
Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:
• D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei de qualitat.
• De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.

Informació sobre els serveis de Pol Viatges, S.L.

Per mantenir-li informat sobre els serveis de prestats per Pol Viatges, S.L. i de les promocions puntuals, precisem tractar les seves dades de contacte.
D’altra banda, en cada comunicació enviada se li oferirà l’oportunitat de donar-se de baixa de les mateixes; addicionalment vostè pot exercir els drets indicats a continuació a qualsevol moment.
Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:
• D’oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d’informació.
• De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
• D’esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

Elaboració de pressupostos

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran en els nostres fitxers fins que Vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins a passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats. En un altre cas passaran a formar part del tractament de Realització del Servei.
Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:
• D’accés per conèixer què dades conservem i tractem.
• De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
• D’esborrat en el cas que desestimi definitivament l’actuació pressupostada per Pol Viatges, S.L.

Estudi de candidatures d’ocupació

Les dades que Vostè ens proporcioni, per participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser Vostè seleccionat per a la següent fase, li comunicarem tal decisió. Les dades per Vostè proporcionats es conservaran durant un temps màxim d’1 any passat el qual seran eliminats.
Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:
• D’accés per conèixer què dades conservem i tractem.
• De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
• D’esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

EXERCICI DE DRETS

Vostè pot dirigir les comunicacions escrites per a l’exercici dels seus drets a:
Pol Viatges, S.L.
B-62576590

inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 33733, foli 137, fulla B 235760, inscripció B-62576590
remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:
Pol Viatges, S.L.
Sant Elies, 11-19, Despatx 92, 08006, Barcelona
També pot dirigir les seves comunicacions a través dels següents canals:
• Presencialment, en les nostres oficines
• Per correu electrònic a l’adreça administracio@polviatges.com
• Contactant al telèfon +34.93.241.41.42 on estem a la seva disposició per atendre-li.
En tot cas pot obtenir informació general sobre la privadesa i la Protecció de Dades Personals al següent enllaç: www.agpd.es